Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE

0936.869.863

Mr.Nam- 0936.869.863

yahoo My status

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online: 7

Hôm nay: 39

Hôm qua: 143

Tuần này: 39

Tháng này: 3607

Tổng số lượt truy cập: 314597

Quảng cáo

Thời tiết

Dây điện 1x4.0mm CIDIVI

Thông tin sản phẩm

Giá: 8230
Đặt hàng
Tag:

Đặc tính kỹ thuật

 

 


5. ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT CUÛA DAÂY.

    TECH. CHARACTERISTICS OF WIRE.

-    Nhieät ñoä laøm vieäc daøi haïn cho pheùp cuûa ruoät daãn laø 70OC.

-    Maximum conductor temperatures for normal operation is 70OC.

-    Nhieät ñoä cöïc ñaïi cho pheùp cuûa ruoät daãn khi ngaén maïch trong thôøi gian khoâng quaù 5 giaây laø 160 OCø:

-    Maximum conductor temperatures for short-circuit (5s maximum duration) is 160OC:

 

 

 
5.1-ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT CUÛA DAÂY

VC – 300/500 V

THEO TCVN 6610-3/IEC 60227-3

TECH. CHARACTERISTICS OF

VC – 300/500 V

ACCORDING TO TCVN 6610-3/IEC 60227-3

 

 

Ruoät daãn-Conductor

Chieàu daøy caùch

ñieän danh ñònh

Ñöôøng kính toång

gaàn ñuùng (*)

 

Khoái löôïng daây

gaàn ñuùng (*)

Tieát dieän

danh ñònh

Keát caáu

Ñieän trôû DC toái ña

ôû 200C

Nominal

Area

Structure

Max. DC resistance at 200c

Nominal thickness of insulation

Approx.

overall diameter

Approx. mass

mm2

N0 /mm

W/km

mm

mm

kg/km

0,5

1/0,80

36,0

0,6

2,0

8

0,75

1/0,97

24,5

0,6

2,2

11

1

1/1,13

18,1

0,6

2,3

14

 

 


5.2-ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT CUÛA DAÂY

VC – 450/750 V

THEO TCVN 6610-3/IEC 60227-3

TECH. CHARACTERISTICS OF

VC – 450/750 V

ACCORDING TO TCVN 6610-3/IEC 60227-3

 

 

Ruoät daãn-Conductor

Chieàu daøy caùch

ñieän danh ñònh

Ñöôøng kính toång

gaàn ñuùng (*)

 

Khoái löôïng daây

gaàn ñuùng (*)

Tieát dieän

danh ñònh

Keát caáu

Ñieän trôû DC toái ña

ôû 200C

Nominal

Area

Structure

Max. DC resistance at 200c

Nominal thickness of insulation

Approx.

overall diameter

Approx. mass

mm2

N0 /mm

W/km

mm

mm

kg/km

1,5

1/1,38

12,1

0,7

2,8

20

2,5

1/1,77

7,41

0,8

3,4

31

4

1/2,24

4,61

0,8

3,8

46

6

Download tài liệu KT tại đây

 

Đối tác - khách hàng